Kaze murusanze kuri site yanyu y'amakuru yígenga

I NAIROBI MURI KENYA KUWA 8 MYANDAGARARO ,INAMA Y'ABAGUMYABANGA BATAGIRA AHO BAVUGIRA BARONGOWE N'UMUSHINGAMATEKA MANASSE NZOBONIMPA

Igenekerezo 10 myandagaro 2014

, Inyuma y’inama y’Abagumyabanga batagira aho bavugira yabereye i Nairobi muri Kenya kw’igenekerezo rya 8 Myandagaro 2014 hagafatwa imwe mu ngingo isaba abo bagumyabanga kwegera Abagumyabanga biyemeje ukwubahiriza amategeko no kugirana ibiganiro na bo mu ntumbero yo gukurikiranira hafi ingorane zibahanze n’izihanze umugambwe CNDD-FDD n’igihugu muri rusangi ...... bandanya

ITANGAZO RYO KUWA 16 MUNYONYO 2012, RYIBUTSA IHIMBAZWA RY’UMUNSI AMASEZERANO YO GUHAGARIKA INTAMBARA BURUNDU HAGATI YA RETA MFATAKIBANZA N’UMUHARI CNDD-FDD YATERWAKO IGIKUMU.

Igenekerezo 16 munyonyo 2012

Kw’igenekerezo rya 16 Munyonyo 2003, niho haterwa igikumu ku masezerano yo guhagarika intambara burundu hagati y’umuhari CNDD-FDD na Reta mfatakibanza y’Uburundi y’ico gihe. Nico gituma igihe uwo muhari CNDD-FDD wahinduka ukaba umugambwe mw’ikoraniro kaminuza ryabereye i Gitega kuma genekerezo ya 07 na 08 Myandagaro 2004, zibiri (2) mu ngingo mirongo itatu n’icenda (39) wapfunditse ari uko kur’iryo genekerezo, uko umwaka utashe, ABAGUMYABANGA bazokwama bahimbaza ukwibuka ayo masezerano yo guhagarika intambara burundu, bakarangwa na ntaryo n’ingendo yo kuganira mu mibereho yabo ya minsi yose. Ikindi n’uko uwo munsi ari uwo bandanya

PEREZIDA PETERO NKURUNZIZA ATWARA NKA NDE ?

Igenekerezo 03 myandagaro 2012

, Akahise si ukuvuga akaheze. Umuntu wese ahita arasiga amakanda y’ibirenge bagatora inzira yaciyemwo ; yaba yaramwereye abo hanyuma bakayicamwo nabo bagakira ;yaba yaramuhumiye naho bakayizibukira kuko baba bayizi . . Dutereje amaso inyuma tukihweza ingene intwaro zagiye zirabisikanya mu Burundi , dusanga umutware wese yarongoye iki gihugu arangwa n’ibikorwa yaranguye be n’ inzira yaciyemwo mu gushikira ubutegetsi . Mbe muri iyi myaka mirongo itanu iheze vyagenze gute? . bandanya

AMADENI YA LETA MU GIHUGU HAGATI BE N’INCAMUGONGO KU BATANGA AMAFARANGA BAKURU BAKURU BIRAGERAMIYE UBUTEGETSI BWA NKURUNZIZA MU BURUNDI

Igenekerezo 02 myandagaro 2012

, Uburundi ni agahugu gato cane ko muri Afrika yo hagati, gatunzwe ahanini n’uburimyi n’ubworozi, igisata gikomeye ariko gifashwe minenerwe n’ubutegetsi kuko abanyagihugu bakibandanya bakoresha uburyo bwamaze guta igihe mu burimyi, gurtyo bigatuma umwimbu utiyongera na gato kugira ushobore gutunga abantu bababa imilioni icenda ku rugero rungana n’abantu 350 ku kilometero kwadarato kimwe gusa.... bandanya

N’IGANDAGURWA RY’ABAMAZE GUSHIKA MU MINWE Y’ABAJEJWE UMUTEKANO, N’INYURUZWA CANKE N’UKWIHORAHORANA HAGATI YA GENERAL MAJOR EVARISTE NA MAJOR NDUWIMANA JEAN-PETTY

Igenekerezo 13ruheshi 2012

, NDUWIMANA Jean-Petty batazira ABEDI canke ABEDI batazira NDUWIMANA Jean-Petty yigisha mu mashure yisumbuye y’i UVIRA ariyo « Collège MATUMAINI » na « Collège le CINQUANTENAIRE » yahagaritswe kw’igenekerezo rya 20 Rusama 2012 i UVIRA muri Repuburika iharanira Demokarasi ya Congo.: .. bandanya

UMUKURU W’IGIHUGU Petero NKURUNZIZA, UGUHEMUKA KURENGEJE YIKOREJE ABARUNDI

Igenekerezo 07ruheshi 2012

, Haraheze imisi itari mike, abarundi n’amakungu batangazwa n’amagorwa atagira izina igihugu c’Uburundi kirimwo kubera intwaro mbi y’uwurangwa n’ubujuju hamwe n’inzigo.

Aha twokwibutsa ko kuva Petero NKURUNZIZA bakunze kwita Pita ashitse ku butegetsi bw’igihugu c’Uburundi,: .. bandanya

MOHAMED RUKARA NA MANASSE NZOBONIMPA, IVYIRORE VY’INAMA Y’INARARIBONYE ZA CNDD-FDD

Igenekerezo 05 ruheshi 2012

Imigaga iguma yiyatura, igwirirana yongera yaguka mu banywanyi b’umugambwe CNDD-FDD, ivyo bigatuma ibintu bimwe bimwe vyahora vyitwa ngo n’ibanga bisanzara nk’ifu y’imijira. Imwe mu madosiye yahora ari akamizwe n’ingoma ubu abantu bose batsitarako mw’ibarabara ni : .. bandanya

MOHAMED RUKARA NA MANASSE NZOBONIMPA, IVYIRORE VY’INAMA Y’INARARIBONYE ZA CNDD-FDD

Igenekerezo 02 ruheshi 2012

Igihe bahimbaza umwaka urangiye urwego rwa rw’Umuhuza (Ombudsman) rushinzwe mu Burundi, MOHAMED RUKARA yasimbiye kw’isunzu ry’inzu amenyesha ko kurwanya abiturire, inyuruzwa n’isesagurwa ry’ubutunzi bwa Reta yabigize urugamba rwiwe kandi ko no kubizira biramutse bishitse yavyiteguriye. Aho aherukira mu rugendo rwamushikanye mu bihugu bitari bike vy’i Burayi (Norvège, Hollande, Belgique), yaramenyesheje ko hariho akarwi k’abantu bari kumwe mu butegetsi bahiga kumugandagura canke kumuha isumu, mu ntumbero yo kuburabuza umugambi wiwe wo kurwanya abarya ibiturire n’abasesagura amatungo ya Reta. Yaranamenyesheje ko azobadomako urutoke mu gushira ahabona amazina y’abo babisha kw’igenekerezo rya 27 Rusama 2012, bandanya

IYICWA, IKURWA, CANKE IKINGIRWA RYA MOHAMED RUKARA.

Igenekerezo 11 rusama 2012

Kur’uyu munsi wa gatatu igenekerezo rya 09 Rusama 2012, umuhuza w’abarundi Mohamed RUKARA abicishije ku muvugizi wiwe NDIHO Jérôme, yamenyesheje abarundi n’amakungu ko hariho umugambi wapfunditswe wo kumugandagura. Ako kagwi kateguye uwo mugambi ugayitse kagizwe n’abantu bamwe bamwe bari ku butegetsi, ba karuhariwe mu bunyonyezi, mu gusahura ibigega vya Reta hamwe no mu kurya ibiturire. Icatangaje abantu benshi, n’uko amajambo uyo mutegetsi agize iminsi avugira mu biganiro aha abarundi canke abanyamahanga, afise isano n’ayo umushingamateka Manassé NZOBONIMPA yavuze, bituma umukuru w’igihugu Petero NKURUNZIZA amukura mu mugambwe CNDD-FDD no mu nama y’inararibonye z’uwo mugambwe nyene. ... bandanya

KUWA 9 NDAMUKIZA 2012 : URUBANZA RW’ABAGIRIZWA URUPFU RWA MANIRUMVA ERNEST

Mise à jour le 09 avril 2012

Umushingamateka Manassé NZOBONIMPA yishura kubijanye n’ico mu mugambwe CNDD-FDD bavuga ku kagaye NDUWIMANA Edouard yerekanye mu gucurira ababuze ababo igihe haduka ikibazo c’ibisigarira vy’abapfu bazuwe mu kibanza kibangabanganywe ... bandanya

UBWOBA MU MUGAMBWE CNDD-FDD CANKE MUCAHOZE CITWA CNDD-FDD : 30 NTWARANTE 2012

Mise à jour le 31 mars 2012

Umushingamateka Manassé NZOBONIMPA yishura kubijanye n’ico mu mugambwe CNDD-FDD bavuga ku kagaye NDUWIMANA Edouard yerekanye mu gucurira ababuze ababo igihe haduka ikibazo c’ibisigarira vy’abapfu bazuwe mu kibanza kibangabanganywe... bandanya

ITANGAZO N°7 RYO KUWA 07 RUHUHUMA 2012 RY’ABAGUMYABANGA BIYEMEJE KWUBAHIRIZA AMATEGEKO

Mise à jour le 07 février 2012

Kuva kw’igenekerezo rya 07 Ruhuhuma 2007 gushika igenekerezo rya 07 Ruhuhuma 2012, imyaka itanu irakwiye habereye mu ntara ya Ngozi ikoraniro ry’akajagari ryitiriwe umugambwe CNDD-FDD. Ako kajagari n’iryo koraniro vyaratewe ivyatsi n’abagumyabanga benshi... bandanya

IBIRO BIKURU VY’IPEREREZA NA NZARABU ; AMAKENGA K’URUBANZA RW’UBWICANYI BWO MU GATUMBA

Mise à jour le 25 janvier 2012

Ibiro bikuru vy’iperereza biciye k’umukozi wavyo yitwa BIBONA Jéremie vyarateguye kwegera NGENDAKURIYO Innocent batazira « NZARABU » ngo bimuherere azohave ahindura imvugo muri sentare kubijanye n’ivyo yari yarayishikirije igihe intahe yasasa. Ivyo biro vyari vyateguye ko BIBONA Jéremie yishikira ubwiwe mw’ibohero ryo mu RUMONGE kuvugana na NZARABU kw’igenekerezo rya 19 Nzero 2012 ariko ntivyakunze ku mpamvu zitashoboye kumenyekana. bandanya

IFATWA RYA ALEXIS SINDUHIJE ; UBUKOZI BW’IKIBI, AKAJAGARI MURI RETA Y’UBURUNDI, VYOSE K’UMUGARAGARO

Mise à jour le 22 janvier 2012

Ubukozi bw’ikibi n’akajagari vya Reta ya CNDD-FDD vyagiye ahabona kuva aho Alexis SINDUHIJE aterewe muri yompi i Dar Es Salam muri Tanzaniya. Ivyo vyigaragarije mu nyifato Reta yagiye irerekana :
- Igendo ya Reta yo kugwanya Alexis SINDUHIJE uravye ipfungwa ryiwe mu mwaka w’i 2009, ifungwa ry’umunyamabanga mukuru mfatakibanza, umushingwamanza François NYAMOYA ; abanywanyi b’umugambwe MSD bagiye barapfungwa n’abagiye baricwa, hamwe rero n’iri pfungwa rya Alexis SINDUHIJE kandi i Dar Es Salam mu gihugu kibanyi ca Tanzaniya ;
- Iyo Reta nyene irangwa n’akajagari kuburyo n’iryo fatwa ryiwe ryateguwe mu kinyegero riraheza rija ahabona ataco bagikiza ;........ bandanya

ITANGAZO NO.004 RYO KUWA 31 KIGARAMA 2011

Mise à jour 01 janvier 2012

Abagumyabanga duserukira batagira aho bavugira, bagifise agatima ko gukunda igihugu n'umugambwe wabo CNDD-FDD, bahisemwo kugendera no kutavirira akarangamutima kawo,muri ibi bihe vyo gusozewa umwaka w'I 2011... bandanya

UBUTUMWA BWO KUBIPFURIZA NOEL NZIZA N’UMWAKA MUHIRE W’I 2012, MUSHIKIRIJWE N’UMUGAMBWE CNDD-FDD

Mise à jour 01 janvier 2011

Umwaka w’i 2011 urarangiye, uw’i 2012 nawo uratanguye. Kw’izina ry’umukuru w’umugambwe CNDD-FDD umushingamateka El Hadj Hussein Radjabu... bandanya

MUHAMED RUKARA, KUBA UMUSWAHIRI NGO BITUMA AHABWA ICUBAHIRO GIKE ; KU BWIWE, NIWE YATERETSE PETERO NKURUNZIZA KU NTEBE Y'UMUKURU W'IGIHUGU

Mise à jour 27 Sept 2011

Nti mwisonera ! Nti munyubaha ! Munyakira nk'umuntu asanzwe kuko nd'umuswahili ; ntimuzi ko NKURUNZIZA ari twebwe twamushize muri birya vyicaro... bandanya

CNDD-FDDIMBEREY'INTAMBAMYIZ'UBWICANYIN'AMAREMENTANYA

Mise à jour 26 juillet 2011

Inyuma y'ubwicanyi bwabereye i NYAMBUYE, muri komine ISALE, mu ntara ya BUJUMBURA ku munsi wa gatanu igenekerezo rya 15 Mukakaro 2011, bugahitana abagabo babiri aribo HABONARUGIRAVianney na KWIZERA Claude... bandanya

ABAGUMYABANGA BA CNDD-FDD NTA KINDI KIBARAJE ISHINGA ATARI URUPFU RW'UMUSHINGAMATEKA MANASSE NZOBONIMPA

Mise jour 11 juin 2011

Umurwi w'abagumyabanga mu ndongozi z'umugambwe CNDD-FDD bari kumwe n'intwazangabo zimwe zimwe, baragize akanama muri komine KININDO (imwe mu makomine agize igisagara ca Bujumbura)... bandanya

ITANGAZO RYO KUWA 04 RUSAMA 2011 RISOZERA INAMA Y'ABAGUMYABANGA BAGIFISE AGATIMA N'AKARANGAMUTIMA K'UMUGAMBWE CNDD-FDD

Mise jour 17 mai 2011

Inyuma y'impari nyinshi zihagaze mu guhanahana ivyiyumviro, bapfunditse ko hashingwa umuhari uhuza abakunda igihugu bose mu ntumbero yo kugarukana demokarasi ariwo bise Coalition des Patriotes pour la Restauration de la Dmocratie CPRD... bandanya